lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » FAQ

Jak zostały określone wartości niepewności pomiarowych podane po znaku "±" przy wynikach?

Są to błędy statystyczne odpowiadające jednemu odchyleniu standardowemu. Oznacza to, że prawdopodobieństwo znalezienia wartości prawdziwej w podanym przedziale wynosi około 68%. Aby uzyskać 99.7% pewności należy podany zakres poszerzyć trzykrotnie.

Dlaczego występują znaczne wahania poziomu radioaktywności? Jakie jest źródło radioaktywnego bizmutu?

Duże wahania poziomu radioaktywności spowodowane są głównie przez zmiany zawartości jednego z naturalnych składników - Bi-214. Jądro to pochodzi z rozpadu U-238. Uran jest naturalnym składnikiem gleby oraz skały płonnej, która stanowi zanieczyszczenie spalanego w dużych ilościach węgla kamiennego. Izotop Bi-214 znajduje się w powietrzu w postaci aerozoli i pyłów. Stężenie jego zależy od wielu czynników miedzy innymi: położenia jego lokalnych źródeł, kierunku wiatru, opadów. W początkowej fazie opadów aerozole i pyły są wymywane przez krople deszczu i osadzane na osłonie detektora. Wówczas rośnie liczba zliczeń. W dalszej fazie, po spłukaniu zanieczyszczeń, liczba zliczeń maleje. Zmiany radioaktywności Bi-214 skorelowane są z lokalnymi warunkami atmosferycznymi. Poziom radioaktywności i jego wahania są pochodzenia naturalnego i nie stanowią dla nas zagrożenia.

Jaka jest przyczyna nagłego wzrostu liczby zliczeń rejestrowanych przez monitor radioaktywności w lipcu 2012?

W dniach 9-13 lipca 2012 wskazania całkowitej liczby zliczeń wzrosły 30-40 krotnie. Jednocześnie nie został wykryty wzrost liczby zliczeń dla energii charakterystycznych dla typowych nuklidów obecnych w otoczeniu. Analiza widma energetycznego wykazała że są to zliczenia w zakresie niskich energii (amplitud docierających do analizatora wielokanałowego), które nie powinny docierać z zewnątrz do detektora z powodu ich prawie całkowitej absorpcji w obudowie. Tego typu zaburzenie widma energetycznego jest charakterystyczne dla wzrastających szumów detektora, który uległ awarii. Z tego powodu pomiar został przerwany, a układ zdemontowany. Po jego konserwacji i ponownym uruchomieniu poziom szumów znacznie zmalał co pozwoliło nam ponownie uruchomić pomiar. Najprawdopodobniej przyczyną awarii były zakłócenia spowodowane przez znajdujące się w pobliżu nadajniki WiFi (po ich ostatniej modernizacji i zwiększeniu liczby anten). Poziom zakłóceń udało się ograniczyć poprzez wykonaną podczas konserwacji rozbudowę ekranowania detektora przed falami elektromagnetycznymi.
Modernizacja obudowy detektora spowodowała zmianę średniej liczby rejestrowanych cząstek (większe jest prawdopodobieństwo ich pochałaniania przez obudowę). Z tego powodu prezentowane na wykresach wartości średnia i anomalna poziomu promieniowania są obliczane od momentu ponownego uruchomienia pomiaru